Lejebetingelser

Afbestilling

Ved afbestilling af opholdet indtil 60 dage før lejeperiodens start tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket et gebyr på 20 pct. af det samlede lejebeløb. Er der mindre end 60 dage til lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt. Afbestilling betragtes som foretaget på det tidspunkt, hvor skriftlig meddelelse herom er kommet Bogensholm Hovedgaard i hænde. 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i ferieboligerne.

Ved overtrædelse opkræves et rengøringsgebyr på 5000 kr.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have hunde, eller andre husdyr med i ferierækkehusene.

Checkind – checkud

Checkind på ankomstdagen fra kl. 14:00

Checkud på afrejsedagen senest kl. 11:00

 

1.

Lejers reservation er bindende. Reservationen er først bindende fra udlejers side når indbetalingen af depositum på 20 pct. Af opholdets pris har fundet sted. Samtidig hermed erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen. Restlejen betales senest 60 dage før opholdet.

 

Er der ved reservationen mindre end 60 dage til ankomstdagen betales hele opholdets pris med det samme. 

2.

Lejeren er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet han hæfter for alle skader, som han eller de personer som ledsager ham har forårsaget. Bogensholm Hovedgaard kan ved ankomsten opkræve et yderligere depositum hvis dette skønnes nødvendigt.

3.

Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret han ifølge lejekontrakten har.

4.

Bogensholm Hovedgaard påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen, (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, forhøjelse af lokale skatter og afgifter, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom Bogensholm Hovedgaard ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud, lukning af swimmingpool etc.).

5.

Bogensholm Hovedgaard er berettiget til i tilfælde af prisstigninger, forøgede skatter, afgifter og kursændringer at forhøje lejen forholdsmæssigt mod tydelig dokumentation. Dette giver dog ikke lejeren ret til at træde ud af lejeforholdet.

6.

Evt. reklamationer over ferieboligen skal straks ved overtagelsen og senest inden 24 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til Bogensholm Hovedgaards kontor, for herigennem at søge evt. fejl rettet. Lejeren skal give Bogensholm Hovedgaard en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 24 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet Bogensholm Hovedgaard om fejler/mangler kan Bogensholm Hovedgaard ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt.

Utilfredsstillende rengøring af en feriebolig skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.

Bogensholm Hovedgaards erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (ideal skade) kan Bogensholm Hovedgaard ikke drages til ansvar.

7.

Da ferieboligen er beliggende i Danmark og hører under dansk ret, skal evt. retstvister vedrørende lejemålet forelægges for en dansk domstol under anvendelse af dansk ret. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.